Geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel wegens gewekte verwachtingen

Het gebeurt vaker dat een burger naar aanleiding van een niet welgevallige beslissing zegt dat er iets anders door een medewerker van een bestuursorgaan was toegezegd. Lange tijd haalde zo’n standpunt niets uit omdat het moest gaan om een ondubbelzinnige toezegging van een daartoe beslissingsbevoegde. Bewijs kon hiervan veelal niet geleverd worden. Gelukkig is er hoop vanwege recentelijke ontwikkelingen in de rechtspraak.

In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 31 december jl. namelijk wordt een bijstandsgerechtigde in het gelijk gesteld vanwege haar standpunt dat zij van een medewerkster van het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Rotterdam te horen had gekregen dat zij langer dan de wettelijk toegestane duur van vier weken met vakantie mocht. De gemeente had namelijk later beslist dat het maar vier weken mocht zijn. Daarmee was de betrokkene het niet eens en zij stelde dat zij er van de mededeling van de medewerkster van het KCC uit mocht gaan.

In de uitspraak wordt verwezen naar een andere uitspraak van eerder vorig jaar van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), waarin voor het eerst een duidelijk toetsingskader werd geformuleerd voor de gevallen waarin een beroep gedaan wordt op het vertrouwensbeginsel:

1. De betrokkene moet allereerst aannemelijk maken dat van de zijde van de overheid toezegging of andere uitlatingen zijn gedaan of gedragingen zijn verricht waaruit de betrokken in de gegeven omstandigheden kon en mocht afleiden of en, zo ja, hoe het bestuursorgaan in een concreet geval een bevoegdheid zou uitoefenen;
2. Die toezegging, andere uitlating of gedraging moet daarnaast aan het bevoegde bestuursorgaan kunnen worden toegerekend.

In deze zaak vindt de CRvB dat aan deze voorwaarden voldaan is, wat leidt tot de bijzondere uitkomst dat de betrokkene langer dan wat wettelijk voorgeschreven is, met vakantie had mogen gaan.

Hier de link naar de betreffende uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4351

Heeft u vragen over bestuursrecht? Twijfel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.