Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Bij Strix Advocaten proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom zijn wij werkzaam in een breed spectrum aan rechtsgebieden. Indien u aanvullende vragen heeft met betrekking tot andere juridische kwesties, bel ons vrijblijvend 050 366 37 37 of neem contact op via onderstaand contactformulier.

Adviseren en procederen in vrijwel alle voorkomende kwesties op het arbeidsrechtelijke vlak, waarbij wij ons richten op zowel werkgevers als werknemers. U kunt hierbij denken aan:

Het opstellen en beoordelen van (flexibele):

 • arbeidsovereenkomsten
 • arbeids- en verzuimreglementen
 • reorganisatieplannen
 • ontslagprocedures

Wordt u in een arbeidsrechtelijke procedure betrokken of wilt u zelf een procedure beginnen? Wij staan u graag bij.

De volgende advocaten zijn u graag van dienst:

Björn van Dijk

Sybrand Rissik

Martin Schuring

Adviseren en voeren van alle voorkomende bezwaar- en beroepsprocedures. Te denken valt aan bezwaren tegen besluiten van de gemeente inhoudende: besluiten van de gemeente over vergunningen, handhaving, sociale zekerheid, etc.

Ondervindt u problemen met uitkeringsinstanties over de volgende onderwerpen:

 • Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Wet Werk en Bijstand (WWB)
 • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Wij bieden u advies en bijstand in procedures (bezwaar, beroep, voorlopige voorziening, etc.)

De volgende advocaat is u graag van dienst:

Björn van Dijk

Advies en het voeren van procedures op het gebied van het verbintenissenrecht. Dat betreft zowel aansprakelijkheidsrecht als problemen rond het wel en niet nakomen van overeenkomsten. Voor oplossingen van geschillen over:

 • onrechtmatige daad
 • elektronische overeenkomsten
 • koop of ruil
 • geldlening
 • aannemingsovereenkomsten
 • overeenkomsten van opdracht

De volgende advocaten zijn u graag van dienst:

Sybrand Rissik

Martin Schuring

Behandeling van alle mogelijke geschillen en procedures op het gebied van het
huurrecht met betrekking tot woon- en bedrijfsruimte, waarbij wij zowel
verhuurders als huurders bijstaan.

Te denken valt aan het beoordelen en opstellen van:

 • huurovereenkomsten
 • algemene (huur)voorwaarden
 • huurprijsincasso’s
 • advies

het voeren van procedures omtrent:

 • ontruiming
 • ontbinding
 • onderhoud
 • huurprijswijzigingen
 • incasso`s
 • etc.

De volgende advocaat is u graag van dienst:

Martin Schuring

Advies en het voeren van procedures op het gebied van incassozaken. U kunt hierbij denken aan:

 • bepalen van de aansprakelijke personen
 • inwinnen van verhaalsinformatie
 • aanmanen van wanbetalers
 • het voeren van procedures, al dan niet vergezeld van beslag
 • opstellen en aanpassen van algemene voorwaarden

De volgende advocaat is u graag van dienst:

Martin Schuring

Optreden als curator in faillissementen en als bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringen

 • begeleiding bij surséance van betaling/faillissement
 • schuldsanering natuurlijke personen
 • advies en procedures met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid

De volgende advocaten zijn u graag van dienst:

Sybrand Rissik

Martin Schuring

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator.

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet.

Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict.

Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat steeds meer geschillen opgelost worden door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties.

Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.

Strix Advocaten heeft in de persoon van Martin Schuring een ervaren mediator.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze vestiging in Groningen.

Advies en procedures inzake:

 • echtscheiding,
 • echtscheidingsbemiddeling
 • kinderalimentatie
 • partneralimentatie
 • gezag
 • omgang
 • naamswijziging
 • voogdij
 • samenlevingscontract
 • opstellen ouderschapsplan
 • (echtscheidings)convenant
 • advisering en procedures betreffende het erfrecht.

De volgende advocaten zijn u graag van dienst:

Martin Schuring

Sybrand Rissik

Ondervindt u problemen op de volgende gebieden:

 • arbeidsongeschiktheid (WIA/WAO)
 • werkloosheid  (WW)
 • ziekte (ZW)
 • gemeentelijke bijstand (WWB)
 • sociale voorzieningen (WMO/Wlz)

Wij bieden u advies en bijstand in procedures (bezwaar, beroep, voorlopige voorziening, etc.)

De volgende advocaat staat u graag bij:

Björn van Dijk