Geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel wegens gewekte verwachtingen

Het gebeurt vaker dat een burger naar aanleiding van een niet welgevallige beslissing zegt dat er iets anders door een medewerker van een bestuursorgaan was toegezegd. Lange tijd haalde zo’n standpunt niets uit omdat het moest gaan om een ondubbelzinnige toezegging van een daartoe beslissingsbevoegde. Bewijs kon hiervan veelal niet geleverd worden. Gelukkig is er hoop vanwege recentelijke ontwikkelingen in de rechtspraak.

In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 31 december jl. namelijk wordt een bijstandsgerechtigde in het gelijk gesteld vanwege haar standpunt dat zij van een medewerkster van het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Rotterdam te horen had gekregen dat zij langer dan de wettelijk toegestane duur van vier weken met vakantie mocht. De gemeente had namelijk later beslist dat het maar vier weken mocht zijn. Daarmee was de betrokkene het niet eens en zij stelde dat zij er van de mededeling van de medewerkster van het KCC uit mocht gaan.

In de uitspraak wordt verwezen naar een andere uitspraak van eerder vorig jaar van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), waarin voor het eerst een duidelijk toetsingskader werd geformuleerd voor de gevallen waarin een beroep gedaan wordt op het vertrouwensbeginsel:

1. De betrokkene moet allereerst aannemelijk maken dat van de zijde van de overheid toezegging of andere uitlatingen zijn gedaan of gedragingen zijn verricht waaruit de betrokken in de gegeven omstandigheden kon en mocht afleiden of en, zo ja, hoe het bestuursorgaan in een concreet geval een bevoegdheid zou uitoefenen;
2. Die toezegging, andere uitlating of gedraging moet daarnaast aan het bevoegde bestuursorgaan kunnen worden toegerekend.

In deze zaak vindt de CRvB dat aan deze voorwaarden voldaan is, wat leidt tot de bijzondere uitkomst dat de betrokkene langer dan wat wettelijk voorgeschreven is, met vakantie had mogen gaan.

Hier de link naar de betreffende uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4351

Heeft u vragen over bestuursrecht? Twijfel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Rechtsbijstandverzekeraars en Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten starten samenwerkingspilot

Vier rechtsbijstandverzekeraars en zes advocatenkantoren, aangesloten bij de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten, starten een gezamenlijke samenwerkingspilot van één jaar waarin verzekeraars rechtsbijstanddossiers uitbesteden aan advocatenkantoren.
Verzekeraars besteden vaker dossiers uit aan advocatenkantoren waarmee ze veel samenwerken. Uniek aan deze pilot is dat de samenwerking uit meerdere rechtsbijstandverzekeraars en kantoren bestaat. De deelnemende partijen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit, tijdsbesteding en kosten. Het is de bedoeling dat de deelnemende verzekeraars tijdens de pilot 75 dossiers overdragen aan de advocatenkantoren.

Pilot
Het doel van de pilot voor de deelnemers is onder andere om meer inzicht te krijgen in het zaaktype, de daarbij te verlenen rechtsbijstand en tijdsbesteding. Daarnaast stellen deelnemers met het verzamelen van deze data een definitie van kwaliteit en redelijke kosten in dit soort zaken vast waarover tussen beiden consensus  is. Een resultaat van deze pilot kan zijn dat de uitkomsten gebruikt kunnen worden als best practices hulp aan klanten in andere SZ-zaken en aan de advocatuur. Deelnemers meten beiden de kwaliteit van de geleverde rechtshulp in de pilotzaken, onder andere door klanttevredenheidsonderzoeken en peer reviews.
Na één jaar evalueren de deelnemers de pilot en beslissen ze of de pilot al dan niet doorgaat en zo ja, in welke vorm. Tussentijds evalueren de deelnemers het verloop van de pilot.
Deelnemende verzekeraars
ARAG, DAS, Stichting Achmea Rechtsbijstand en Univé

Deelnemende advocatenkantoren
Strix Advocaten te Groningen, Westhoff Advocaten te Amsterdam, JLM Advocaten te Arnhem, Centrum Advocaten te Almelo, Oudegracht Advocaten te Alkmaar en Zumpolle Advocaten te Utrecht

Scheidingsexperts: duizenden rechtszaken door lagere aftrek alimentatie

Per 1 januari is partneralimentatie niet langer meer volledig aftrekbaar. Daardoor is de alimentatieplichtige netto bezien meer kwijt aan alimentatie. Verwacht wordt daarom dat veel verzoeken gedaan zullen worden om de alimentatie naar beneden bij te stellen. Daarbij is een advocaat noodzakelijk. Strix Advocaten kan je bijstaan! Neem contact op via 050-3663737 of info@strixadvocaten.nl

https://www.ad.nl/economie/scheidingsexperts-duizenden-rechtszaken-door-lagere-aftrek-alimentatie~aabdcc1b/?referrer=https%3A%2F%2Fepn-notaris.nl%2Fnotaris-autar-in-ad-12-9-2019%2F&fbclid=IwAR2j4s-zBAM7iasvCgbqksll-EdiEnpIDl-hV86ZXquN1W2nQZcyH5OiARE

 

Systeem Risico Indicatie (SyRI)

Systeem Risico Indicatie (SyRI)

Afgekort SyRI, een instrument waarmee de overheid persoonsgegevens kan koppelen en analyseren om fraude op te sporen. Een omstreden systeem, dat op gespannen voet staat met het recht op privacy. Tommy Wieringa heeft onlangs in het programma Jinek gemeld dat hij de overheid aan gaat klagen wegens het schenden van de privacy van burgers met dit systeem. Waarom is dit systeem in het leven geroepen? Hoe is het tot stand gekomen en wat doet het met de privacy van burgers?

Doel

Het doel van SyRI is het voorkomen en bestrijden van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en overheidsvoorzieningen onder andere op het terrein van de sociale zekerheid.[1] Het systeem geeft de overheid de mogelijkheid om op grote schaal bestanden te koppelen en afwijkend gedrag en fraude op te sporen.

Totstandkoming van dit systeem

De grondslag van SyRI is de Wet SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen).  Voor toepassing van SyRI moest de Wet SUWI  worden gewijzigd. De reden voor invoering van SyRI was dat de mogelijkheid van gegevensuitwisseling een bijdrage kan leveren aan een rechtmatige en doelmatige uitvoering van sociale zekerheidswetten.[2] Indien burgers niet voldoen aan hun inlichtingenplicht is het gebruik van gegevens die de overheid of andere instanties met een publieke taak al beschikbaar hebben met dit systeem mogelijk. De wijziging van de wet SUWI om SyRI mogelijk te maken heeft nogal wat stof doen opwaaien. De Raad van State gaf in zijn advies onder andere aan dat het doel met betrekking tot gegevensverwerking te ruim was.[3]  Het belangrijkste bezwaar was dat de lijst van te gebruiken persoonsgegevens zo uitgebreid is dat eigenlijk alle persoonsgegevens onder de werking van SyRI vallen. Ook het College bescherming persoonsgegevens was kritisch.[4] De gegevens die gebruikt kunnen worden in SyRI zijn onder andere: huisvestingsgegevens, re-integratiegegevens en zorgverzekeringsgegevens.[5] Ondanks deze kritiek is de wetswijziging in het parlement slechts summier behandeld.[6]

Besluit SUWI

In artikel 65 lid 8 Wet SUWI is bepaald dat bij Algemene Maatregel van Bestuur nadere regels kunnen worden gesteld over de gegevensuitwisseling. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit SUWI. Hier is de mogelijkheid gecreëerd om zonder parlementaire behandeling wijzigingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens mogelijk te maken. De Raad van State vond de toelichting van de in het besluit opgenomen gegevens niet voldoende duidelijk en achtte het noodzakelijk dat de categorieën persoonsgegevens zouden worden beoordeeld op de noodzaak van het delen, proportionaliteit en subsidiariteit.[7] De Minister heeft dit advies niet gevolgd met als reden dat SyRI-projecten zich moeten kunnen richten op verschillende thema’s en dat daarom bepaalde gegevens niet op voorhand kunnen worden uitgesloten.[8]

Verhouding SyRI en besluit SUWI met het recht op privacy

Volgens de Raad van State gaat SyRI  in tegen de eis van de Wet bescherming persoonsgegevens dat gegevens alleen gebruikt mogen worden voor een concreet doel.[9] De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, kent eveneens het vereiste van  doelbinding . De huidige werkwijze kan leiden tot willekeur en dus strijdig zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Binnen SyRI  heeft men getracht procedurele waarborgen op te nemen om de privacy van burgers te beschermen. Om een SyRI project te starten moeten tenminste twee instanties een verzoek indienen bij de desbetreffende minister. Deze zal dan beslissen of het project gestart mag worden.

Conclusie

De toestemming van de minister lijkt een beetje op het fenomeen “de slager die zijn eigen vlees keurt”. De overheid heeft belang bij het opsporen van zoveel mogelijk fraude en zal wellicht snel overgaan tot het geven van toestemming. Onafhankelijke toetsing van een dergelijk verzoek is essentieel om de belangen van de overheid af te wegen tegen die van de burger. Ook de totstandkoming van SyRI is op zijn minst wonderlijk. De adviezen van de Raad van State zijn niet opgevolgd en ook de parlementaire behandeling is summier geweest. De mogelijkheden om gegevens te koppelen en te verwerken zijn binnen SyRI  zijn enorm en het Besluit SUWI maakt een uitbreiding hiervan zeer gemakkelijk. Dit terwijl het recht op privacy een fundamenteel grondrecht is!

Arjan Brookman

 

[1]  Artikel 64 lid 1 Wet SUWI.

[2]  MvT Wet SUWI, p. 1.

[3]  www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=10686 (laatst gecontroleerd
02-06-2016).

[4]  www.cpbweb.nl/downloads_adv/z2013-00969.pdf (laatst gecontroleerd 02-06-2016).

[5]  www.raadvanstate.nl/adviezen/advies.html?id=11339 (laatst gecontroleerd 02-06-2016).

[6]  Kamerstukken II 2012/13, 33579, nr. 7.

[7]  www.raadvanstate.nl/adviezen/advies.html?id=11339 (laatst gecontroleerd 02-06-2016).

[8]   www.raadvanstate.nl/adviezen/advies.html?id=11339 (laatst gecontroleerd 02-06-2016).

[9]  www.raadvanstate.nl/adviezen/advies.html?id=11339 (laatst gecontroleerd 02-06-2016).

 

Bewaren of niet?

Bewaren of niet?

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en zal als een Europese superwet de privacy van miljoenen Europeanen gaan beschermen. De AVG stelt aan de verwerkingsverantwoordelijke (dit is degene die persoonsgegevens van een ander, de betrokkene, verwerkt) strenge eisen. Dit leidt niet alleen tot een kritische blik op de hoeveelheid verwerkte persoonsgegevens, maar ook op de duur van die verwerking.

Hoe lang mogen of moeten persoonsgegevens bewaard worden?

Een duidelijke en concrete bewaartermijn wordt in de AVG niet gegeven. Wel gelden voor bewaartermijnen de algemene beginselen van de AVG, zoals genoemd in artikel 5. Een daarvan betreft het vereiste van “dataminimalisatie”. De verwerkingsverantwoordelijke moet er naar streven zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast  moeten ze voor een welbepaald doel worden verzameld  Dit is het vereiste van doelbinding. Dit betekent dat slechts die gegevens  verwerkt mogen worden die ook daadwerkelijk nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Op basis van deze begrippen moet de verwerking niet alleen worden beperkt met betrekking tot de hoeveelheid , maar ook met betrekking tot de duur van verwerking . Onder verwerken valt ook het bewaren.  Het streven hierbij is om verzamelde persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren. Omdat de AVG geen bewaartermijnen geeft  zullen organisaties dus deels zelf moeten vaststellen hoe lang verzamelde persoonsgegevens mogen of moeten bewaard blijven. Deze open norm kan voor organisaties lastig toe te passen zijn.

Aanknopingspunten

De rechtmatigheid van de verwerking kan richting geven aan deze open norm. Artikel 6 van de AVG geeft de gronden voor een rechtmatige verwerking.  Drie veelvoorkomende zijn: toestemming betrokkene, uitvoering van een overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

In het eerste geval is de verwerking van persoonsgegevens gestart nadat de betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld om in een klantenbestand te worden opgenomen om zo de meest actuele aanbiedingen van bijvoorbeeld een webwinkel  per mail te ontvangen. Na intrekking van de toestemming zal de verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn de verwerking en bewaring van de betreffende  persoonsgegevens te staken. De betrokkene geeft immers te kennen geen prijs meer te stellen op het ontvangen van aanbiedingen. Met het intrekken van de toestemming vervalt het doel van de verwerking en daarmee de rechtmatigheid.

Een andere rechtmatige grond voor verwerking is de uitvoering van een overeenkomst. Bij een online aankoop is het noodzakelijk dat de webwinkel de NAW-gegevens verwerkt. Het doel van de verwerking is om het gekochte product op het juiste adres af te kunnen leveren. Met het afleveren van het product vervalt ook het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Tenzij toestemming is gegeven de gegevens langer te gebruiken/bewaren. Bijvoorbeeld door het aanmaken van een account, waarin akkoord is gegeven voor langere verwerking/bewaring.

Bij toestemming wordt de verwerkingsverantwoordelijke verplicht de verwerking  van betreffende persoonsgegevens te staken na intrekking van de toestemming. Ook het uitvoeren van een overeenkomst kan een grond zijn de verwerking te staken. Anders is dit indien er op de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens een  wettelijke bewaarplicht rust.

Een voorbeeld van zo’n wettelijke bewaarplicht is de verplichting voor de werkgever om bij aanvang van een dienstverband een kopie legitimatie van de werknemer te vragen en te bewaren. Dit dient tot 5 jaar na beëindiging  van het dienstverband bewaard te blijven. Hier zien we dat na het eindigen van een (arbeids)overeenkomst de gegevens toch langer bewaard dienen te blijven. Ook financiële dienstverleners hebben te maken met wettelijke bewaartermijn. Adviesdossiers moeten  volgens artikel 32A BGfo Wft (Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen behorend bij Wet financieel toezicht) 5 jaar bewaard worden. Het adviesdossier bevat de voor het advies noodzakelijke persoonsgegevens, zoals doelstellingen, financiële positie en veel andere gegevens van de klant. Ook kunnen adviesdossiers gezondheidsgegevens bevatten. Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele op grond van enige wet verplichte bewaartermijnen.

Conclusie

De AVG heeft zonder concrete bewaartermijnen door het vereiste van dataminimalisatie en doelbinding  toch veel invloed op de duur van bewaring van persoonsgegevens. Anderzijds moet ook rekening worden gehouden met wettelijke bewaartermijnen. Eigenlijk zou elk stukje persoonsgegeven individueel beoordeeld moeten worden waarna er een bewaartermijn kan worden vastgesteld. Belangrijk is  om te bepalen welke gegevens hoelang bewaard moeten of mogen blijven. Dit om zowel aan wettelijke bewaartermijnen te voldoen en tegelijkertijd  de uitgangspunten van de AVG in de praktijk te brengen.

 

21 juli 2017 door Arjan Brookman

Wordt uw privacy ook geschonden of staat u ten onrechte op een zwarte lijst?

Wordt uw privacy ook geschonden of staat u ten onrechte op een zwarte lijst?

Hoewel het “Recht om vergeten te worden” onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming een nieuwe dimensie krijgt, bestaat dit recht al langer. De betekenis is weliswaar anders, maar zeker niet onbelangrijker. Het recht om vergeten te worden is voor het eerst actueel geworden in het Costeja-arrest. Hierin spande een spanjaard een zaak aan tegen Google, omdat een zoekopdracht naar zijn naam informatie opleverde over zaken die zich 15 jaar geleden hadden voorgedaan. Hij klaagde er over dat deze informatie nog steeds schadelijk voor hem was. Hierop werd het Google verboden deze zoekresultaten nog langer te tonen.

Steeds vaker gebruiken we het Internet om personen  te zoeken, recensies te lezen en reacties te geven.  Nieuw opgedane contacten zullen u al snel even “Googelen”. Ook potentiele klanten zullen  gegeven recensies of reacties van anderen lezen. Niks mis mee op het eerste gezicht, maar wat als deze informatie (ten onrechte) afbreuk doet aan het imago van een persoon of organisatie? Hier komen we op het snijpunt van het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op een persoonlijke levenssfeer (Art. 10 EVRM versus Art. 8 EVRM). Beide rechten moeten in principe gewaarborgd worden. Maar wat als het evenwicht tussen deze twee zoek is en iemand vindt dat zijn recht op een persoonlijke levenssfeer wordt geschonden? Er zijn twee mogelijkheden om hier iets tegen te doen.

De eerste mogelijkheid is bijvoorbeeld  Google als zoekmachine te verzoeken  de ongewenste zoekresultaten niet meer te tonen.  Om een succesvol beroep te doen op “het recht om vergeten te worden” is het belangrijk dat de weergegeven resultaten ontoereikend, buitensporig of irrelevant zijn. Om dit te bepalen dient dat de aard van de informatie, het publiek belang en rol van de persoon in kwestie beoordeeld te worden. Iemand die een publieke rol vervult zal minder snel een beroep kunnen doen op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij of zij zal meer moeten dulden. Ook de aard van de informatie is belangrijk. Betreft het hier privé-informatie of gaat het om informatie uit hoofde van iemands functie? Het verbergen van zoekresultaten door zoekmachines is de eenvoudigste stap voor iemand om zich te weren tegen een ongewenste inbreuk op zijn privacy.

De tweede mogelijkheid is een stuk lastiger. Dan moet de daadwerkelijke  informatie, waarnaar verwezen wordt door de zoekmachine, worden verwijderd.  Als het belastende artikel  uit het online krantenarchief is verwijderd valt er ook niets meer weer te geven . Om dit te bereiken zal er aan hoge eisen moeten worden voldaan, want het is in principe niet de bedoeling dat bijvoorbeeld kranten de geschiedenis herschrijven. Het laten verwijderen van een nieuwsartikel uit een online-krantenarchief zal dan ook niet snel door de rechter worden toegekend.

Het verwijderen van originele nieuwsberichten zal dus in de praktijk niet snel slagen, maar het niet meer weergeven van een zoekresultaat door Google zal het betreffende bericht  een stuk minder gemakkelijk vindbaar maken!  Wordt uw privacy ook geschonden of staat u bijvoorbeeld  ten onrechte op een zwarte lijst? Dan kunt u contact opnemen met ons kantoor om te bepalen wat in uw geval de mogelijkheden zijn.

20 februari 2017 door Arjan Brookman

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Anders dan de privacyrichtlijn van 1995 is deze verordening rechtstreeks en direct toepasbaar in alle lidstaten van de Europese Unie zonder omgezet hoeven te worden in nationale regelgeving. De ruimte voor een nationale interpretatie komt hiermee dan ook te vervallen. Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties, die persoonsgegevens verwerken, voldoen aan deze verordening. Veel van deze vereisten golden ook al onder de werking van de Wbp. Toch is de verordening op een aantal punten aangescherpt en is de boetebevoegdheid toegenomen.
Voor organisaties die persoonsgegevens verwerken (verwerkingsverantwoordelijke), neemt de verantwoordelijkheid toe. De verplichting, zoals die binnen de Wbp bestond om de verwerking van persoonsgegevens te melden vervalt met de komst van de AVG. Hiervoor in de plaats komen een reeks van nieuwe verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast worden de rechten van personen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkene) versterkt. Deze nieuwe verplichtingen en rechten leggen een grote druk bij de verwerkingsverantwoordelijke en maken het noodzakelijk om actie te ondernemen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon. Bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer etc.

Wat wordt verstaan onder verwerking?
Dit is een bewerking of een reeks aan bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals het verzamelen, vastleggen, bijwerken, wijzigen, verspreiden en gebruiken.

Wat zijn de eisen voor de verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG?
In het algemeen zal de rol van de verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG actiever worden. Er moet actief worden gezocht naar manieren om de verwerking van persoonsgegevens zo weinig mogelijk belastend te laten zijn voor de betrokkene. Volgens artikel 25 AVG treft de verwerkingsverantwoordelijke zowel bij de bepaling van de verwerkingsmiddelen als bij de verwerking zelf, passende technische en organisatorische maatregelen, die zijn opgesteld met als doel de gegevensbeschermingsbeginselen op een doeltreffende manier uit te voeren en de nodige waarborgen in de verwerking in te bouwen ter naleving van de voorschriften van deze verordening en ter bescherming van de rechten van de betrokkenen. Wat betekent dit in de praktijk?

In de praktijk

Privacy by design en privacy by default
Een belangrijke voorwaarde om de voldoen aan de AVG is dat er tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) ten eerste aandacht besteed wordt aan privacy-verhogende maatregelen.(privacy by design) Wordt er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen de bevoegdheden van de verschillende gebruikers? Kan er gemonitord worden wie, wanneer, welke gegevens heeft geraadpleegd? Ook betekent het dat er zo weinig mogelijk gegevens moeten worden verwerkt. De verzamelde gegevens dienen toereikend en ter zake dienend te zijn en beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit is het vereiste van dataminimalisatie. Dit betekent voor organisaties dat ze goed na moeten denken over de noodzaak van de hoeveelheid en het soort gegevens dat zij verzamelen. Een manier om de privacy van betrokkenen te vergroten is het pseudonimiseren. Bij pseudonimisering worden persoonsgegevens onherkenbaar gemaakt met de mogelijkheid deze later weer te kunnen koppelen aan een persoon. Anders is dit bij anonimisering. Hier worden persoonsgegevens onherkenbaar gemaakt zonder de mogelijkheid deze later weer te kunnen koppelen aan een persoon.
Omdat een van de eisen van de AVG is dat er zo weinig mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht de standaardinstellingen van een bepaalde toepassing zo te bepalen dat alleen die persoonsgegevens worden vastgelegd die noodzakelijk zijn (privacy by default) .

Toestemming van betrokkene
In veel gevallen is toestemming van de betrokkene vereist. De verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat er toestemming is verleend. Toestemming moet worden gegeven door een actieve handeling van de betrokkene en deze moet goed geïnformeerd instemmen met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Stilzitten of het gebruik van al aangevinkte vakjes mag niet meer gelden als toestemming.

Bewerkersovereenkomsten
Wordt de verwerking van persoonsgegevens uitbesteed aan een derde dan is het noodzakelijk dat de verwerkingsverantwoordelijke nagaat of de verwerker aan de eisen van de AVG voldoet dat. Wellicht dat de bewerkersovereenkomst moet worden aangepast aan de eisen van AVG. De verwerking verantwoordelijke blijft ook na inschakeling van een bewerker verantwoordelijk.

Het recht om vergeten te worden
Nieuw is het recht om vergeten te worden. Dit recht is in lijn met het doel om de gegevensverwerking zo weinig mogelijk belastend te laten zijn voor betrokkene. Volgens artikel 17 van de AVG heeft de betrokkene in een zestal gevallen recht op wissing van zijn of haar gegevens. De twee belangrijkste en meest voorkomende zijn waarschijnlijk:
1 De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
2 De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking.
Belangrijk bij het recht om vergeten te worden is het wissen van gegevens die door de verantwoordelijke openbaar zijn gemaakt. Dit betekent dat de verantwoordelijke alle nodige en redelijke maatregelen moet nemen om ieder koppeling naar een kopie of reproductie van de persoonsgegevens moet wissen.

Dataportabiliteit
Ook nieuw onder de AVG is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. De betrokken heeft het recht de gegevens die hij of zij aan de ene verwerker heeft verstrekt over te dragen naar een andere verwerkers. Hij heeft het recht zijn persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en ook het recht deze gegevens aan een andere verwerker te verstrekken.

Register
Onder de AVG is iedere verwerker verplicht een register aan te leggen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens met daarin onder andere informatie omtrent de verwerkingsdoeleinden, categorieën van gegevens , beschrijving van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen etc. ook zal hierin de bewaartermijn van de gegevens worden vastgelegd.

Boetebedragen
De boetebedragen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)kan opleggen voor het overtreden van AVG kunnen oplopen tot EUR 20.000.000,- of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet. Voorwaarde voor de hoogte van de boete is dat deze doeltreffend , evenredig en afschrikkend is. Dit betekent dus dat de AP niet terughoudend zal zijn met het opleggen ervan.

Conclusie
Dat er heel wat gaat veranderen is duidelijk. De rechten voor betrokkene worden uitgebreid evenals de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. Organisaties en ondernemingen zullen alles voor 25 mei volgend jaar in orde moeten hebben. Niet alleen de dreiging van de hoge boetebedragen , maar ook de eventuele negatieve publiciteit vanwege het niet voldoen aan de verordening zal verwerkers van persoonsgegevens ertoe dwingen de zaken op orde te krijgen.

 

31 januari 2017 door Arjan Brookman

Rechtsbijstandsverzekering: beste koop of “Kat in de zak”? Afsluiten of links laten liggen?

Rechtbijstandsverzekering: beste koop of “Kat in de zak”? Afsluiten of links laten liggen?

 

Voor het antwoord op de vraag of het raadzaam is om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, links te laten liggen of op te zeggen is het volgende van belang:

Wanneer u als verzekerde hecht aan kwaliteit en voortvarendheid (zonder dat dit ten koste gaat van het belang van uw zaak), dan is het goed om er bij stil te staan dat rechtsbijstand verzekerden in de praktijk doorgaans te maken krijgen met:

·        Administratieve rompslomp/ontmoedigingspolitiek van de verzekeraar

·        Dekkingsproblemen met de verzekeraar voor, tijdens of na de rechtsbijstand

·        Oeverloze discussies over “redelijke kans van slagen” voor het voeren van een procedure, over het plan van aanpak van de zaak van de verzekerde, de gemaakte kosten etc. Verzekerden veronderstellen dat zij door de verzekeraar geholpen worden met een geschil of discussie en krijgen dikwijls ongevraagd een of meerdere discussies met de verzekeraar erbij. Klachtenregelingen kosten de verzekerden veel tijd en bieden reeds daarom vaak geen soelaas.

·        Beperkingen van de vrije keuze van externe juridisch adviseur of advocaat:zolang er geen “procedure” is, kan de verzekerde niet terecht bij de verzekeraar voor een externe juridisch adviseur of advocaat naar keuze. Deze kosten moet de verzekerde dus zelf betalen.

·        Onduidelijkheid over de hoedanigheid van degene die namens de verzekeraar de zaak van de verzekerde behandelt: de verzekeraars betitelen hun eigen behandelaars al gauw tot “specialisten”. Die betiteling heeft evenwel weinig tot niets om het lijf. Het kan gaan om een afgestudeerd Master-jurist of HBO/Bachelor jurist, maar het kan evengoed een student (-stagiair) betreffen of iemand die een paar cursussen van een paar dagen heeft gedaan, al dan niet met wat praktijkervaring, of iemand die een fan is van de rijdende rechter.

·        De behandelaar van de verzekeraar kan een tunnelvisie hebben, gericht op “schikken”. De behandelaars van de verzekeraars hebben forse targets van 200 a 300 dossiers (soms hoger) om dossiers “af te wikkelen”. Dit betekent dat er gemiddeld iedere werkdag (8 uur, 261 dagen per jaar) door een behandelaar die fulltime in dienst is, minimaal één dossier moet zijn afgewikkeld. Een behandelaar van de verzekeraar die te weinig schikt, loopt het risico niet aan zijn target te kunnen voldoen. De behandelaar wordt derhalve door de verzekeraars in wezen verleid en aangespoord om zoveel en zo snel mogelijk te schikken. Omgekeerd wordt de behandelaar door de verzekeraar  afgestraft indien hij/zij niet aan de target voldoet. Niet de behandelaar, maar de verzekerde zelf moet zijn/haar belangen dus zoveel mogelijk zelf bewaken.

·        Een verzekerde betaalt vaak jarenlang (soms tientallen jaren) premie en krijgt daar in het geval van beroep op de rechtsbijstandsverzekering dus gemiddeld totaal ca. 8 uur (1 werkdag van 1 behandelaar) voor terug!

·        Er geldt een maximum vergoeding/dekking. Weinig verzekerden weten dat er op grond van de Polisvoorwaarden een maximum vergoeding geldt voor externe rechtsbijstand voor een juridisch adviseur of advocaat naar keuze. Bij Das Rechtsbijstand bijvoorbeeld, kan dit een maximum van € 2500 per procedure zijn. Alle kosten boven het maximum moet de verzekerde zelf betalen.

·        Er geldt bovendien een eigen bijdrage. Bij Das Rechtsbijstand bijvoorbeeld kan die eigen bijdrage oplopen tot tenminste € 250 inclusief BTW, per procedure wel te verstaan. Dat gaat dus nog van de € 2500 af. Met andere woorden: de verzekerde moet ook nog bijbetalen bij een beroep op externe rechtsbijstand naar keuze indien het maximum wordt bereikt.

Is een rechtsbijstandsverzekering goedkoop of duurkoop?

Even een rekensom. Stel: u betaalt 10 jaar lang rechtsbijstandspremie tegen een premie van (laten we zeggen) 200 euro per jaar. Rente op rente is dit bijna € 3000 euro na 10 jaar. Dat betekent dat u bij de verzekeraars gemiddeld een uurtarief betaalt van € 375 (namelijk 3000/8 uur) voor behandeling door een behandelaar van de verzekeraar zelf. Hierop moet nog in mindering worden gebracht het griffierecht/de dagvaardingskosten. Echter het uurtarief is dan waarschijnlijk gemiddeld nog steeds minimaal € 325. Oftewel: dit uurtarief is aanmerkelijk hoger dan van de meeste advocaten/juridisch adviseurs.

Wanneer op grond van de verzekeringsovereenkomst beroep wordt gedaan op de vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat, dan geldt de hiervoor genoemde maximale dekking. De vraag is dan of u als consument/verzekerde niet (veel) beter uit bent door rechtstreeks met de gewenste juridisch adviseur of advocaat een goede prijs te bedingen. Het gros van de verzekerden doet overigens helemaal geen beroep op de verzekering en krijgt voor de betaalde premie zelfs helemaal niets terug.

Wilt u als verzekerde voor arbeidsrechtzaken maximaal profiteren van uw huidige rechtsbijstandsverzekering?

Dat kan. Orange Legal (www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl) heeft -in ieder geval tot en met 31 oktober 2016 een ludieke actie.  Orange Legal betaalt voor verzekerden die bij hun verzekeraar met succes beroep doen op externe rechtsbijstand van een arbeidsrechtzaak via Orange Legal (dit recht heeft de verzekerde) de kosten van het door de verzekeraar gestelde “eigen risico” tot een maximum van € 750 inclusief BTW.

Orange Legal zal deze kosten van eigen risico in een later stadium vervolgens proberen te verhalen via cessie op de betreffende verzekeraar zodra het Europese Hof van Justitie zich heeft uitgelaten over de vraag of deze beperkingen van maximale dekking en eigen risico wel zijn toegestaan. Orange Legal is van mening dat de beperkingen die de verzekeraars stellen aan maximale dekking en eigen risico niet door de beugel kunnen. De toegang tot rechtshulp voor de verzekerden wordt hierdoor namelijk fors ingeperkt en verzekerden worden gedupeerd. Dit is wat Orange Legal betreft ontoelaatbaar.

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal). Voor meer informatie: www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl

 

 

Zieke werknemer beter af onder de WWZ?

Zieke werknemers zijn een bron van zorgen voor werkgevers. Eén van de meest gehoorde bezwaren blijft de lange duur waarover het salaris doorbetaald moet worden en waarmee Nederland volledig uit de pas loopt met andere Europese landen. Het CPB rekende echter eerder dit jaar door dat een verkorting van de loondoorbetalingstermijn naar een jaar €0,8 miljard extra werkgeverslasten per jaar oplevert en een verslechtering van de overheidsfinanciën van €0,1 miljard. Verkorting van de loondoorbetalingstermijn lijkt er daarom ook onder de WWZ niet in te zitten, hoewel het nu zittende kabinet heeft uitgesproken het huidige systeem toch onder de loep te willen nemen .

Is de rechtspositie van de zieke werknemer onder de WWZ dan anders geworden waardoor het voor werkgevers eenvoudiger of minder kostbaar is geworden om afscheid van hem te nemen? Hierna zal die vraag aan de hand van de verschillende mogelijkheden om het dienstverband met een zieke werknemer te (doen) beëindigen, zoveel mogelijk beantwoord worden.

Beëindigingsmodaliteiten

Tot 1 juli kon de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigd worden door middel van een ontslagvergunning of via ontbinding door de kantonrechter. Per 1 juli is die keuzevrijheid komen te vervallen. Bij bedrijfseconomische omstandigheden en in geval van langdurig zieke werknemers kan er slechts beëindigd worden met een ontslagvergunning. Voor andere ontslaggronden moet er ontbinding gevraagd worden aan de kantonrechter. Deze wijziging laat onverlet de ook vóór 1 juli bestaande mogelijkheid een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Nieuw is evenwel de opzegging met schriftelijke instemming door de werknemer. Wat betekent dit alles nu in de praktijk voor de zieke werknemer?

Ontslagroute UWV

UWV kan zich slechts nog buigen over aanvragen om ontslagvergunningen op grond van bedrijfseconomische redenen (art.7:671a lid 1 jo. 7:669 lid 3 BW) of langdurige arbeidsongeschiktheid. Tegelijk is het niet meer mogelijk om op basis van die gronden ontbinding te verzoeken aan de kantonrechter. Dat kan alleen wanneer UWV eerder afwijzend op een dergelijke aanvraag heeft beslist (art. 7:671b lid 1 onder b BW) of wanneer het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft. Deze fundamentele wijziging heeft een aanzienlijk versterkend effect op de rechtspositie van zieke werknemers.

Bedrijfseconomische redenen
De eerste belangrijke positieversterking van zieke werknemers is te vinden in het kader van ontslagvergunningen op grond van bedrijfseconomische redenen (de a-grond van art. 7:669 lid 3 BW). De kantonrechter vergewiste zich er vóór 1 juli slechts van of het ontbindingsverzoek wegens bedrijfseconomische redenen al dan niet verband hield met een opzegverbod. Duidelijk mag zijn dat een dergelijk verband in de regel niet aangewezen kon worden. Het opzegverbod kon op die manier dan ook eenvoudig ‘omzeild’ worden.
Tenzij de ziekte een aanvang heeft genomen nadat de aanvraag om een ontslagvergunning op bedrijfseconomische gronden bij UWV is ingediend (art. 7:670 lid 1 onder b BW) of als het gaat om algehele bedrijfssluiting (art. 7:670a lid 2 sub d BW), kan sinds 1 juli een aanvraag om een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen nooit het beoogde effect sorteren wanneer de betreffende werknemer ziek is (art. 7:670 lid 1 BW). Voor de reorganisatiepraktijk betekent dit dat de werkgever niet die zieke werknemer kan ontslaan die volgens het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komt. Dat lijkt niet redelijk wanneer de werkgever de noodzaak van zijn reorganisatie wel heeft aangetoond. Daarom is geregeld dat in dat geval de eerstvolgende werknemer voor ontslag in aanmerking komt indien de bedrijfsarts heeft geoordeeld dat de zieke werknemer dat naar verwachting nog minimaal 4 weken zal blijven. Wat er van die implicatie van het opzegverbod zij, de zieke werknemer zelf is dus aanzienlijk beter beschermd tegen ontslag in geval van bedrijfseconomische omstandigheden dan voorheen en wat de wetgever ook uitdrukkelijk heeft beoogd.

Langdurige ziekte
Na meer dan twee jaar van ziekte (de b-grond van art. 7:669 lid 3 BW) bestaat er ook onder WWZ voor de werkgever de mogelijkheid een ontslagvergunning aan te vragen. Het opzegverbod geldt dan logischerwijs niet (art. 7: 670 lid 1 onder a BW). Als vereisten gelden dat de ongeschiktheid tot werken 104 weken heeft geduurd, de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht en herstel van de werknemer niet binnen 26 weken verwacht kan worden noch in die periode aangepaste arbeid kan worden gerealiseerd. Materieelrechtelijk is aan deze ontslagmogelijkheid door de bank genomen niets gewijzigd. Overigens, ten aanzien van zieke werknemers die zich niet aan hun re-integratieverplichting houden ex art.7: 660a BW, geldt het opzegverbod wegens ziekte niet.
Tot 1 juli kon naast het benaderen van UWV voor een ontslagvergunning ook de kantonrechter om ontbinding wegens langdurige ziekte verzocht worden. Daarbij werden door de kantonrechter de beleidsregels van UWV (Beleidsregel Ontslagtaak UWV) toegepast. Voordeel van de UWV-procedure ten opzichte van een ontbindingsprocedure was dat voorkomen kon worden dat er aan de werknemer een vergoeding betaald moest worden, welk risico wel bestond in geval van ontbinding. Met de invoering van de transitievergoeding is dit werkgeversvoordeel komen te vervallen.

Toetsing oordeel UWV
De opzegging van een arbeidsovereenkomst op grond van een ontslagvergunning kan per 1 juli getoetst worden door de kantonrechter (art. 7:682 lid 1 BW). Is de opzegging volgens de kantonrechter is strijd met art. 7:669 lid 3 onder a of b BW dan kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst herstellen (art. 7:682 lid 1 onder a BW). Het betreft dan een zuiver materieelrechtelijke toets ten aanzien van de vereisten die voor die ontslaggronden gelden. Op grond van art. 7:682 lid 1 onder b BW kan de kantonrechter tevens een billijke vergoeding toekennen in het geval de opzegging middels een ontslagvergunning op grond van bedrijfseconomische omstandigheden vernietigbaar is, maar herstel van het dienstverband niet aan de orde kan zijn vanwege een omstandigheid waarbij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Wanneer sprake is van een vernietigbare opzegging wegens langdurige ziekte kan op grond van lid 1 onder c – zonder te hoeven beoordelen of herstel van het dienstverband al dan niet aan de orde is – een billijke vergoeding toegekend worden wanneer de opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Het gaat in zo’n geval dus niet om een materieelrechtelijke toets van de ontslagcriteria maar naar mijn mening meer om een oorzaak/gevolgen-toets zoals we die kennen in het licht van het kennelijk onredelijk ontslag (het vervallen art. 7:681 BW) en wat tot 1 juli jl. de enige mogelijkheid vormde om een opzegging op grond van een ontslagvergunning in rechte voor te leggen. Gegeven de redactie van art. 7:682 lid 1 onder c BW lijkt echter de beoordelingslat hoger te liggen dan het wat milder geformuleerde kennelijk onredelijk ontslag en waarvoor verwijtbaarheid, laat staan ernstige, niet vereist was. Zo kon de combinatie van een langdurig dienstverband en ongeschiktheid tot werken als gevolg van dat dienstverband, kennelijk onredelijk ontslag opleveren.
Tegen genoemde mogelijke beslissingen van de kantonrechter kan hoger beroep en cassatie worden ingesteld zonder schorsende werking waar het het toegewezen herstel van het dienstverband betreft (art. 7:683 lid 1 BW). Deze mogelijkheid geldt uiteraard ook voor niet zieke werknemers van wie het dienstverband is opgezegd wegens bedrijfseconomische redenen en vormt daarmee een algehele rechtspositieversterkende wijziging.

Ontbinding

Zoals hiervoor al genoemd is, is het het UWV dat bij exclusiviteit oordeelt over het ontslag van langdurig zieke werknemers, waarbij ik hier wel opmerk dat het dan moet gaan om werknemers met dienstverbanden voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding. In art. 7:671b lid 1 onder c BW is namelijk opgenomen dat ontbinding op de a- en b-grond mogelijk is bij contracten voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding. In art. 7:671b lid onder b BW is voorts ten aanzien van werknemers met arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd de mogelijkheid opgenomen om ontbinding te vragen wanneer de aanvraag om een ontslagvergunning is afgewezen.
Uit art. 7:671b lid 2 BW volgt dat de kantonrechter een verzoek op grond van het eerste lid alleen kan inwilligen indien er, voor zover hier van belang, geen opzegverboden of met deze opzegverboden naar aard en strekking vergelijkbare opzegverboden in een ander wettelijk voorschrift gelden. Dat maakt dat een ontbindingsverzoek op grond van ziekte of bedrijfseconomische omstandigheden wegens het opzegverbod niet kan worden toegewezen. In afwijking van lid 2 is in lid 6 bepaald dat ondanks een opzegverbod een ontbindingsverzoek kan worden toegewezen wanneer het verzoek geen verband houdt met omstandigheden waarop die opzegverboden betrekking hebben óf er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer dient te eindigen. Dat laatste lijkt voor de praktijk een zeldzaamheid. Relevanter is daarom de eerste afwijkingsmogelijkheid. Wat daaraan om te beginnen opvalt is dat die bepaling geen onderscheid maakt tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Daar waar het UWV de ontslagvergunning geweigerd heeft op inhoudelijke gronden kan bij ontbinding van een contract voor bepaalde tijd van een zieke werknemer volstaan worden met toetsing van de criteria die gelden bij langdurige ziekte of bedrijfseconomische. Weliswaar zou die toetsing door de kantonrechter niet anders moeten uitvallen dan wanneer UWV zich daarover zou hebben gebogen maar een wat hellend vlak vormt het wel. Hoe dan ook, het criterium dat het opzegverbod genegeerd mag worden in geval het verzoek geen verband houdt met omstandigheden waarop die opzegverboden betrekking hebben, zal ook onder de WWZ steeds waar mogelijk de discussie doen ontaarden of aan het opzegverbod al dan geen reflexwerking toekomt, ondanks het in art. 7:671b lid 6 BW geformuleerde uitgangspunt van het opzegverbod wegens ziekte. Ik verwijs in dit verband naar een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 23 juli 2015 (ECLI:NL:RBGEL:7059), waarin ontbinding gevraagd werd van een arbeidsovereenkomst met een aan alcohol verslaafde buschauffeur op de grond van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De kantonrechter overwoog:

’Die gronden kunnen naar het oordeel van de kantonrechter niet worden aangemerkt als gronden die geheel losstaan van de (aard van de) ziekte. Daarom kan niet worden gezegd dat er gronden zijn voor de ontbinding die geen verband houden met de ziekte zodanig dat het beroep op de reflexwerking van het opzegverbod in dit geval niet zou gelden.’

De kantonrechter lijkt hier te zeggen dat het verzoek wel verband houdt met omstandigheden waarop het opzegverbod betrekking heeft (art. 7:671b lid 6 onder a BW), maar spreekt desondanks expliciet van reflexwerking van het opzegverbod. Op zich beschouwd zou het kennelijke gedrag van de chauffeur de veiligheid van passagiers in het geding kunnen brengen en zijn weigering zijn leven te beteren, samen kunnen leiden tot een onwerkbare arbeidsrelatie en daarmee ontbinding rechtvaardigen. De kantonrechter heeft in deze uitspraak evenwel gemeend dat dan het opzegverbod ten onrechte genegeerd zou worden en heeft er mijns inziens daarom reflexwerking aan toegekend.
Belangrijk lijkt op het oog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen toegewezen ontbindingsverzoeken met een vernietiging van die beschikking of toekenning van een billijkheidsvergoeding als mogelijk gevolg (art. 7:683 lid 3 BW). De onzekerheid en financiële risico’s die dat met zich brengt zou werkgevers moeten prikkelen het daar niet op aan te laten komen en een minnelijke oplossing met de werknemer te realiseren. Of deze beroepsmogelijkheid in de praktijk al of niet een papieren tijger blijkt te zijn, zal afgewacht moeten worden. In theorie levert het een versterking van de rechtspositie van zieke werknemers op, met ook hier de aantekening dat dit natuurlijk ook voor niet zieke werknemers geldt.

Vaststellingsovereenkomst / opzegging met schriftelijke instemming

Alternatieven voor het omzeilen van het opzegverbod worden in theorie geboden door de art. 7:670b en art. 7:671 BW. De eerste betreft de vaststellingsovereenkomst, de tweede bepaling is nieuw en ziet op opzegging door de werkgever met schriftelijke instemming van de werknemer. In beide gevallen komt aan de werknemer bedenktijd van twee tot drie weken toe (art. 7:670b lid 2 en 3 BW respectievelijk art. 7:671 lid 2 en 3 BW), waarbinnen op de aanvankelijke wilsuiting kan worden teruggekomen.
Beide mogelijkheden zijn voor een zieke werknemer uiterst risicovol, zo niet fataal, voor het recht op een Ziektewetuitkering. In artikel 45 lid 1 jo. 7 Ziektewet (ZW) is opgenomen dat een werknemer moet voorkomen dat de fondsen worden benadeeld, wat onder meer het geval is wanneer zonder deugdelijke grond nagelaten wordt verweer te voeren tegen of zonder verweer ingestemd wordt met een beëindiging van het dienstverband terwijl het opzegverbod van toepassing is. De ratio van deze bepaling ligt voor de hand; gold deze drempel voor het recht op het uitkering niet dan was het wel erg eenvoudig om van zieke werknemers af te komen. De vraag dringt zich wel op wat de intensiteit moet zijn van een gevoerd verweer. Uitgangspunt is dat de werknemer al datgene wat tegen een (voorgenomen) ontslag kan worden aangevoerd ook daadwerkelijk in stelling brengt en verweer alleen achterwege kan blijven wanneer dat kansloos is of de kans op succes ervan verwaarloosbaar klein zou zijn. Als voorbeeld kan genoemd worden een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 4 april 2012 (ECLI:NL:CRVB:2012:BW1977). De betrokken zieke werknemer stemde in met beëindiging van zijn dienstverband wegens bedrijfseconomische omstandigheden en onder toepassing van een door de vakbonden geaccordeerd sociaal plan. UWV weigerde een Ziektewetuitkering op grond van benadeling. De CRvB oordeelde echter dat nu het verval van arbeidsplaatsen niet in geschil was, het afspiegelingsbeginsel juist was toegepast en voorts de gehanteerde opzegtermijn en toegekende ontslagvergoeding juist tot stand waren gekomen, het de werknemer niet verweten kon worden ingestemd te hebben met de beëindiging en daarom van benadeling geen sprake was. Onder de WWZ zal zelfs deze uitzondering niet geaccepteerd meer kunnen worden. Immers geldt bij bedrijfseconomische omstandigheden een absoluut opzegverbod zodat een analyse over de vraag of enig verweer in een ontslagkwestie wegens bedrijfseconomische omstandigheden kansrijk is, niet meer aan de orde kan zijn. Een zieke werknemer die vrijwillig instemt met zijn ontslag of geen verweer voert zal altijd verweten (moeten) worden niet geageerd te hebben op grond van het opzegverbod wegens ziekte.
De mogelijkheden van de beëindiging met wederzijds goedvinden en opzegging met schriftelijke instemming zullen dus onder de WWZ eens te meer niet aan te bevelen zijn voor zieke werknemers. Stemt de zieke werknemer toch in met beëindiging of opzegging dan heeft hij twee of drie weken de tijd daarop terug te komen en wordt de beëindiging of opzegging geacht nooit bestaan te hebben.

Transitievergoeding voor de zieke werknemer

Op grond van art. 7:673 BW heeft de werknemer die 24 maanden of langer in dienst is – wat per definitie het geval is bij zieke werknemers voor wie ontslag aangezegd is op grond van langdurige ziekte (minstens twee jaar) – en onvrijwillig zijn baan verliest, recht op de transitievergoeding, zowel bij opzegging als ontbinding. De vergoeding is tevens verschuldigd bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. De vergoeding is verder alleen dan niet verschuldigd wanneer het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (art. 7:673 lid 7 onder c BW).
Tot 1 juli kon zowel via het UWV als via de kantonrechter beëindiging van een dienstverband met een langdurig zieke werknemer worden gerealiseerd. Vanwege het risico om als werkgever tegen een ontbindingsvergoeding aan te lopen, werd vaak voor de UWV-route gekozen. Door de invoering van de transitievergoeding wordt de werkgever standaard geconfronteerd met een te betalen vergoeding, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Gedacht kan daarbij worden aan de werknemer die ontslagen wordt vanwege zijn weigering zich in te spannen voor zijn re-integratie en in welke situatie het opzegverbod overigens ook niet geldt (art. 7:670a lid 1 BW). Opdam merkte op dat het verschuldigd zijn van de transitievergoeding niet redelijk is in het geval de zieke werknemer middels het tweede spoor duurzaam gere-integreerd is en het dienstverband met de oorspronkelijke werkgever om die reden beëindigd kan worden. Dat valt wel in te voelen, maar het is de wetgever er op dit punt om te doen geweest om iedere werknemer omwille van de rechtszekerheid gelijk behandeld te zien. Voorts is een werkgever in zo’n situatie ook niet verplicht de arbeidsovereenkomst te (doen) beëindigen. De werkgever kan er voor kiezen het dienstverband slapende te houden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, waarna geen transitievergoeding verschuldigd is. Zo heeft de kantonrechter Gouda in zijn beschikking van 21 oktober jl. (AR 2015 – 1095) geoordeeld dat er in de WWZ geen verplichting is opgenomen om een dienstverband tot een eind te brengen en een werkgever daartoe dus ook niet gehouden is.

Conclusie

Het antwoord op de vraag of de zieke werknemer beter af is onder de WWZ luidt wat mij betreft duidelijk bevestigend. De onmogelijkheid om een zieke werknemer te ontslaan in geval van bedrijfseconomische omstandigheden steekt er daarbij met kop en schouders bovenuit. Het opzegverbod is namelijk zo absoluut dat ook een vaststellingsovereenkomst in een dergelijke situatie geen oplossing kan bieden. UWV zal dan steeds tot benadeling van het fonds moeten beslissen en een Ziektewetuitkering weigeren.
Een nieuwe versterkend element onder de WWZ is ook dat van beslissingen op ontslagaanvragen door UWV beroep ingesteld kan worden bij de kantonrechter. Dit rechtsmiddel bestond eerder niet zo expliciet. Tot 1 juli stond slechts de actie tot kennelijk onredelijk ontslag open, waarbij de kennelijke onredelijkheid van de opzegging zelf werd beoordeeld maar niet zozeer de beslissing tot toekenning van de ontslagvergunning.
Tot slot, vanaf 1 juli geldt dat ook zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst opgezegd wordt, aanspraak maken op de transitievergoeding. Werkgevers zijn evenwel niet verplicht om het dienstverband met een meer dan 2 jaar zieke werknemer te beëindigen en zouden deze slapend kunnen houden tot de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer, waarna er geen transitievergoeding verschuldigd is.
De openstelling van hoger beroep en cassatie is weliswaar niet voorbehouden aan zieke werknemers, maar vormt desondanks een welkome aanvulling op hun toch al niet toe te wensen (rechts)positie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. Björn van Dijk.